Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Porin Suomalainen Klubi r.y. ja sen kotipaikka on Pori.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on hyviä tapoja kehittävän seuraelämän harrastaminen järjestämällä kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja tutustumisretkiä.
Yhdistys voi toimintatarkoituksensa toteuttamiseksi omistaa Kiinteistö Oy Porin Klubin osakkeita ja toimia vastuunalaisena yhtiömiehenä Ravintola Porin Suomalainen Klubi Ky:ssä.

3 § Jäsenet

Jäsenen ottamisesta ja erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen kokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseniä ja -puheenjohtajan.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäseniltä ja –puheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Vuoden 1999 vuosikokouksessa valitaan hallitukseen kaikki kuusi jäsentä. Seuraavassa vuosikokouksessa eroaa hallituksen jäsenistä kolme arvan mukaan ja sitä seuraavassa vuosikokouksessa ovat kolme muuta erovuorossa. Sen jälkeisissä vuosikokouksissa ovat kulloinkin kaksi vuotta toimineet hallituksen jäsenet erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen jäsenen saapuvilla ollessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen sihteerin.
Hallitus voi tarpeen mukaan asettaa toimikuntia.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

7 § Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien lausunto,
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
  • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä,
  • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen hallintoa ja tilejä seuraavalta kalenterivuodelta,
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus,
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja
  • päätetään, missä sanomalehdessä yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan.


11 § Yhdistyksen purkautuminen

Jos yhdistys purkautuu tai jos se lakkautetaan, luovutetaan sen varat Suomen Kulttuurirahastolle tai jos tätä ei silloin ole, muulle vastaavia kulttuuritehtäviä vaalivalle järjestölle.